Wypełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kosmos Karol Tomczyk z siedzibą w Częstochowie.

Administrator danych prowadzi operację przetwarzania Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji dziecka na zajęcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO oraz realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO.

Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Posiadają Państwo prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy/załatwienia sprawy oraz wymagany prawem okres archiwizacji.