Opłaty za zajęcia można regulować przelewem na konto:
ING Bank Śląski 03 1050 1142 1000 0097 6061 9818
Karol Tomczyk KOSMOS,
ul. Sportowa 38/46, 42-229 Częstochowa.
W tytule przelewu prosimy o wpisywanie danych dokładnie według podanego
wzoru:
Miasto, Nazwa Przedszkola, Imię i Nazwisko uczestnika zajęć, miesiąc, np.
„Bydgoszcz, Przedszkole Kosmos, Jan Nowak, wrzesień”

ZASADY PŁATNOŚCI
Miesięczna opłata za zajęcia jest stała (kwota według informacji uzyskanej w
przedszkolu, do którego uczęszcza Pani/ Pana Dziecko).
Pojedyncze nieobecności na zajęciach nie wpływają na wysokość opłaty za dany
miesiąc (szczegóły w regulaminie) – REGULAMIN
Opłata za zajęcia następuje do 10-go dnia każdego miesiąca (za bieżący miesiąc z
góry).

● Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin.  – REGULAMIN
● Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka
● Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodzica
● Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka